V? trí hi?n t?i: Trang ch? > Liên h? > H?p tác
Liên h?
CONTACT US
Th?ng tin liên l?c Tuy?n d?ng H?p tác

Ph?m vi tuy?n d?ng:

??i ly ?y quy?n toàn c?u

Chính sách ??i ly:

 Khu v?c phan ph?i ??c quy?n ???c ?y quy?n, ch?u trách nhi?m v? khu v?c này có th? khu v?c, t?nh, thành ph?, ch? có ??i ly ?y quy?n c?a các d? án l?nh v?c bán hàng s?n ph?m ???c u? quy?n và cung c?p d?ch v? k? thu?t.

 ??i ly ?y quy?n c?n ph?i hoàn thành phan ph?i khu v?c c?a ch? s? ho?t ??ng, và tuan th? EI cháy các yêu c?u qu?n ly th? tr??ng.

 I Love Firefighting cung c?p h? tr? ?ào t?o, h? tr? k? thu?t, h??ng d?n th? tr??ng và h? tr? khác ?? giúp các ??i ly phát tri?n.

 ??i ly c?m b?t h?p pháp bán chéo, tuyên truy?n sai s? th?t, phá ho?i và vi ph?m khác v? hình ?nh th??ng hi?u c?a pháp lu?t.


?i?u ki?n tham gia:

 ?? ban hành l?nh v?c kinh doanh qu?c gia, các c?ng ty trong th?i h?n hi?u l?c (h?p pháp) Gi?y phép kinh doanh (ba th? sau khi phiên b?n th?ng nh?t)

 Nh?n bi?t v?n hóa(chǎn) doanh nghi?p và tri?t ly kinh doanh c?a Yiai Fire.

 Có ?? v?n ??u t? ban ??u và tính thanh kho?n c?n thi?t cho ho?t ??ng ti?p theo và tình tr?ng tín d?ng t?t.

 Có m?t s? trong nh?ng kinh nghi?m ?i?u hành ngành c?ng nghi?p l?a, nó có ??i ng? bán hàng riêng c?a mình và ??i ng? k? thu?t, và có m?t k? ho?ch phát tri?n th? tr??ng lau dài, c?ng ty s? ?áng xem xét.

Th?ng tin liên l?c:

 Liên h?: Zhang Xiaoshuang

 Thi?t b? di ??ng: 18505529775

 E-Mail: zxs@eifire.com

 WeChat: zxsalsozxs

 QQ: 1135385709

Tr? l?i
eifire@eifire.com
+86 400-0552-119
Liên h?+86 400-0552-119
Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i