V? trí hi?n t?i: Trang ch? > Liên h? >  Tuy?n d?ng
Liên h?
CONTACT US
Th?ng tin liên l?c Tuy?n d?ng H?p tác
Ch?c v?:行政助理
Yêu c?u:
V? trí làm vi?c:蚌埠市
S? ng??i:1
Giáo d?c: 本科
Th?i h?n hi?u l?c:2019-05-22
Ch?c v?:技術(shù)支持(售后服務(wù))
Yêu c?u:
V? trí làm vi?c:蚌埠市
S? ng??i:30
Giáo d?c: 大專(zhuān)
Th?i h?n hi?u l?c:2019-05-22
Ch?c v?:銷(xiāo)售經(jīng)理
Yêu c?u:
V? trí làm vi?c:蚌埠市
S? ng??i:35
Giáo d?c: 大專(zhuān)
Th?i h?n hi?u l?c:2019-05-22
Ch?c v?:軟件設計工程師
Yêu c?u:
V? trí làm vi?c:蚌埠市
S? ng??i:15
Giáo d?c: 碩士研究生或優(yōu)秀本科生
Th?i h?n hi?u l?c:2019-05-22
eifire@eifire.com
+86 400-0552-119
Liên h?+86 400-0552-119
Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i